Μερικές φορές το βλέμμα μας καρφώνεται σε μια πόρτα που κλείνει για τόσο πολύ,
ώστε βλέπουμε πολύ αργά ότι μια άλλη πόρτα είναι ανοιχτή.